Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού- Τάξεις Δ’-ΣΤ’

  Τάξη Δ Ε ΣΤ
Α/Α Μαθήματα      
1 Γλώσσα 8 7 7
2 Μαθηματικά 4 4 4
3 Ιστορία 2 2 2
4 Μελέτη 2    
5 Γεωγραφία   2 2
6 Φυσικά   3 3
7 Κοινωνική& Πολιτική Αγωγή   1 1
8 Θρησκευτικά 2 1 1
9 Εικαστικά 1 1 1
10 Μουσική 1 1 1
11 Θεατρική Αγωγή 1    
12 Φυσική Αγωγή 3 2 2
13 Αγγλικά 3 3 3
14 Ευέλικτη ζώνη 2    
15 2η Γλώσσα   2 2
16 ΤΠΕ 1 1 1

 

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

 

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται:
· στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α ́ 109),

α) στις τάξεις Α ́- Δ ́ στο πλαίσιο (αα) της Ευέλικτης Ζώνης και (ββ) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, ώστε, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεματικών και να διερευνώνται όλες οι πτυχές του επιλεγμένου θέματος.

β) στις τάξεις Ε ́- ΣΤ ́ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ολιστική εξέταση/διερεύνηση του θέματος που πραγματεύεται το ΠΣΔ.

 

Οι εκπαιδευτικοί συνεπώς χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που παρέχεται από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων δύνανται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις σε τάξεις της επιλογής τους.

 

Συνάφεια θεματικής με προτεραιότητες ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, τη σχολική χρονιά 2020-2021 ξεκίνησε πιλοτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (δεξιότητες του 21ου αιώνα). Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.

Ένας από τους 4 θεματικούς άξονες που προάγεται μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι ο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ: κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη» με Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
  2. Εθελοντισμός
  3. Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα & αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, φιλανθρωπία, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιούνται πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2020-21 ενώ από τη σχολική χρονιά 2021-22 θα ενταχθούν οργανικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

 

Συνάφεια με Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp

Δ’ Δημοτικού

Ε Δημοτικού

  • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:

Το άτοµο και η διεθνής κοινότητα- Παγκόσμιοι Διεθνείς Οργανισμοί -Ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος: Να αναγνωρίσουν την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Στ’ Δημοτικού

  • Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

Το άτομο και η κοινωνία. Στόχος: Να αποδέχονται την ετερότητα και να εκτιµούν την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το άτομο και η πολιτεία. Στόχος: Να αντιληφθούν ότι η πολυπολιτισµικότητα επηρεάζει την κοινωνία µας και ότι η αναγνώριση και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελούν προϋπόθεση για την αρµονική συµβίωση

Το άτοµο και η διεθνής κοινότητα. Στόχος: Να αποδεχθούν την αξία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

 

Ευέλικτη Ζώνη

Ενδεικτικές θεµατικές περιοχές για το δηµοτικό σχολείο

-Πολιτισµός – ∆ιαπολιτισµική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Φορείς

Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα- Αντιρατσιστική εκπαίδευση

Συνήγορος του Πολίτη– Ανεξάρτητη Αρχή

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Human Rights for Beginners

 

Παράδειγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων

Τίτλος Φορέας Ηλικία Είδος
Η γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου/Λέμε όχι στον ρατσισμό Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φωτόγραμμα 8-12 Ταινία
«Είσαι Δίκαιος;» Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος 9-12 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της Ενδοσχολικής Βίας» Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) ΣΤ Δημοτικού Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Ταξιδεύοντας στον κόσμο γνωρίζω τα δικαιώματά μου Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Στ Δημοτικού Εκπαιδευτικό Υλικό
Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) Δ’ Δημοτικού Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού: «Θυμός-Βία-Συγχώρεση» Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Πνοή» Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποδοχή της Διαφορετικότητας Αντιγόνη- Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία Α-ΣΤ Δημοτικού Εκπαιδευτικό Υλικό
«Κι αν ήσουν εσύ;»

 

 

 

 

 

 

 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα Δημοτικό και Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό

 

Σκληρό Καρύδι

 

 

Δραστηριότητες Βιωματικής Μάθησης για πρόσφυγες.

 

Δεν είναι μόνο αριθμοί

Ζουμ στην τάξη μας ΠΡΩΤΑ 12 Δημοτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
   

 

Βιβλιογραφία

Τσιάκαλος ,Γ. (2011), Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Επίκεντρο

Αζίζι-Καλαντζή,Α.-Ζώνιου-Σιδέρη, Α.-Βλάχου, Α.(1996). Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δημιουργία και Αντιμετώπιση. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.-ΓΓΛΕ.

Αρτινοπούλου, Β.(2001).Βία στο σχολείο. (Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη). Αθήνα: Μεταίχμιο

Βερυκοκάκη Α, (1998), Η εξέλιξη του ρατσισμού, Αθήνα: Νέα σύνορα

Γκότοβος, Α. (1996).Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.-ΓΓΛΕ

Ευαγγέλου, Οδ.-Κάντζου, Ν.(2005). Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτικός Ρατσισμός. Αθήνα: Δίπτυχο.

Κτιστάκις Γ., (2001), Μετανάστες- ρατσισμός- ξενοφοβία (από την θεωρία στην πράξη). Αθήνα- Κομοτηνή: Σάκκουλα.

Λαμπρίδης, Ε. (2004). Στερεότυπο-Προκατάληψη- Κοινωνική Ταυτότητα. Αθήνα: Gutenberg.

Παπαδημητρίου, Δ.Σ. (2000). Ο Ευρωπαϊκός Ρατσισμός- Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πανταζής, Β. (2015). Αντιρατσιστική Εκπαίδευση. Αθήνα:  Σύνδεσμος Ελληνικων Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Banks J., Κουτσουβάνου Ε., (μτφ) (2004). Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση., Αθήνα: Παπαζήση.

Jelloun B. T. (1998).(Μτφ. Αγγέλα Βερυκοκάκη). Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου. Αθήνα: Νέα σύνορα. (http://35dim-patras.ach.sch.gr/images/th/arxeia/ratsismos.pdf)

Δημοσιεύσεις

Toolkits

 

Πανεπιστημιακά προγράμματα

Εκπαίδευση για την Ένταξη της «Ετερότητας», την Αντιμετώπιση του Ρατσιμού και των Διακρίσεων σε Συνθήκες Πολυπολιτισμικότητας. E-learning ΕΚΠΑ

 

Λίστα με ταινίες για τον ρατσισμό

Leave a comment